Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Call 2018/1: Prekarisering – hvad, hvem og hvor? Del 2 E-mail

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2018/1

For et år siden havde vi i Tidsskrift for Arbejdsliv et call med temaet ’Prekarisering – hvad, hvem og hvor’. Temanummeret er netop udkommet som nr. 1 2017. Tanken med dette temanummer var at sætte fokus på forskellige problemstillinger samlet under overskriften ”prekarisering”, som er blevet stadigt mere dominerende i diskussioner af arbejdsmarkedets udvikling. Temaredaktionen oplevede stor interesse for temaet og modtog et stort antal abstracts. På grund af denne store interesse har redaktionen besluttet at gentage temaet om prekarisering og søger derfor igen efter bidrag, der falder ind under temaet. I det følgende er temaet og de typer af bidrag, som redaktionen efterspørger, beskrevet mere indgående.

I de senere år er problemstillinger samlet under overskriften ”prekarisering” blevet stadigt mere dominerende i diskussioner af arbejdsmarkedets udvikling. Prekariseringen er dog langt fra et entydigt begreb og defineres forskelligt, alt afhængig af hvilken teoretisk og metodisk tilgang der ligger til grund for de pågældende studier og analyser. De forskellige skillelinjer og definitioner for prekarisering tyder således på, at lønmodtagere kan være prekære på forskellige måder og i varierende grad. Generelt indebærer prekarisering dog ofte vidtgående ændringer af ansættelsesformer, ansættelsesbetingelser og reguleringen heraf. De berørte lønmodtagere står således i højere eller mindre grad overfor usikre ansættelsesforhold i form af tidsbegrænsede kontrakter, freelancejobs, vikarstillinger, deltidskontrakter med lavt timetal, tilskudsordninger, outsourcing af arbejdsopgaver mm. Deres usikre ansættelsesforhold er typisk kombineret med en øget risiko for lavere lønninger, begrænset adgang til sociale ydelser, øget arbejdspres samt en højere grad af ufrivillighed og jobusikkerhed mv. Prekarisering rummer således en bred vifte af problemstillinger – fra de mere samfundsmæssige og arbejdsmarkedsstrukturelle udfordringer til de mere virksomhedsnære og individorienterede udfordringer - og kan ses indenfor alle sektorer og faggrupper, om end på forskellige måder og i varierende grad.

I dette temanummer af Tidsskrift for arbejdsliv vil vi gerne modtage empiriske, teoretiske og metodiske bidrag, der på forskellig vis belyser og diskuterer prekarisering på arbejdsmarkedet i relation til de nævnte problemstillinger og udfordringer. Det kunne eksempelvis være artikler, der tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvad forstår vi ved prekarisering? Og hvordan måles det?
  • Hvor udbredt er prekarisering på forskellige dele af arbejdsmarkedet?
  • Hvilke særlige mønstre og sammenhænge kan vi se ift. prekarisering og uddannelsesbaggrund, køn- og ligestillingsdimensioner, etnicitet, mobilitet og globalisering?
  • Hvordan påvirker prekarisering den enkelte lønmodtagers fremtidsforestillinger, forhåbninger, livsførelse og muligheder på arbejdsmarkedet?
  • Hvilken betydning har prekariseringstendenserne for selve arbejdet som fx kvaliteten i arbejdet, arbejdets organisering, udførelse og udvikling? Svækkes de faglige standarder? Og hvordan kommer det til udtryk?
  • Hvordan opfattes og håndteres prekarisering af arbejdsmarkedets parter indenfor aftalesystemets rammer? Og hvordan stiller fx fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer sig til medlemmernes erfaringer med prekarisering, herunder risici for at medlemmerne fravælger aftalesystemet og de faglige organisationer?

Vi ser gerne artikler, som anlægger forskellige teoretiske, metodiske og empiriske perspektiver. Interesserede bedes indsende abstracts på max. 1 side til temaredaktionen (se nedenfor). Forslag til anmeldelser, kronik og debatartikler er også velkomne. Artikler skal følge tidsskriftets forfattervejledning.

Deadline for abstracts: 15. juni 2017

Deadline for færdige artikler til bedømmelse: 15. oktober 2017

Med venlig hilsen redaktionen

Stine Rasmussen ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Pernille Tanggaard Andersen ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Trine P. Larsen ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )